W820 seriýaly ýokary öndürijilikli goşa eksantrik doly metal möhür kebelek klapan

Gysga düşündiriş:

Arza şertleri Atylylyk üpjünçiligi, şäher häkimligi, nebithimiýa, elektrik bekedi we ş.m.
Material QT450
Basyş Class150Lb 、 PN0.6-2.5Mpa
Ölçeg aralygy 2 ″ -120 ″ 、 DN50-DN3000
Ahyrky birikme Kebşirlemek 、 Flanes 、 Wafer 、 Baglamak

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlyklary

Modeliň ady: Ds343Y-16C DN1000
Iň soňky önümimiz bilen tanyşdyrmak, W830 seriýaly ýokary öndürijilikli üç eksantrik doly metal möhür kebelek.Bu innowasiýa klapan, ösen möhürleme aýratynlyklaryny aýratyn önüm artykmaçlyklary bilen birleşdirip, dürli programmalar üçin ygtybarly we çydamly çözgüt edýär.

Geliň, bu klapanyň möhürleme aýratynlyklaryny bellemekden başlalyň.Oksidlenmä garşylygy, könelmegine, eroziýa garşylygy we möhürlenýän ýeriň poslama garşylygy gowulandyrmak üçin ýörite döredildi.Bu, granular mediýa bilen işlemek ýaly agyr iş şertlerinde-de howpsuz işlemegi üpjün edýär.Möhürleýji halka bilen möhürleýiş ýüzüniň arasyndaky sürtülme koeffisiýenti ep-esli azalýar, sürtülmäni azaldýar we möhürleýji halkanyň we klapanyň hyzmat möhletini uzaldýar.Bu möhürleme aýratynlyklary bilen, klapan uzak wagtlap işlemegi kepillendirýär, tehniki hyzmat we çalyşmak çykdajylaryny azaldýar.

Önümiň artykmaçlyklaryna geçmek bilen, “Üç gatly” ähli metaldan ýasalan iki taraplaýyn gaty möhürli kebelek klapanyň gurluş dizaýny deňsiz-taýsyz peýdalary hödürleýär.Iň esasy artykmaçlyk, wagt we serişdeleri tygşytlamak bilen, klapan oturgyjyny we möhürleýji halkany onlaýn çalyşmak ukybydyr.Bu aýratynlyk, umumy netijeliligi ýokarlandyryp, tehniki hyzmat üçin amallary duruzmak zerurlygyny aradan aýyrýar.

Mundan başga-da, klapan oturgyjynyň möhürleýji halkasy we kebelek plastinka möhürleýji halkasy, ikisi hem kobalt esasly gaty ergin bilen kebşirlenip, düýbünden birleşdirilen gurluşy döredýär.Gaýtadan işlenenden soň garyndy gatlagynyň täsirli galyňlygy mm 2mm bolup, ajaýyp güýç we çydamlylygy üpjün edýär.Surfaceüzleýiş prosesinden soň möhürlenýän ýeriň Rokwell gatylygy HRC ≥ 50 bolup, klapanyň ýygy-ýygydan açylmagy we ýapylmagy bilen hem möhürleýiş ýüzüniň ýykylmazlygyny üpjün edýär.Bu, klapanyň uzak ömrüni we durnuklylygyny güýçlendirýär, müşderilerimize ygtybarlylygy we rahatlygy üpjün edýär.

Gysgaça aýtsak, “Üç-eksantrik ähli metal” iki taraplaýyn gaty möhürli kebelek klapan has ýokary möhürleme aýratynlyklaryny we ajaýyp önüm artykmaçlyklaryny hödürleýär.Özboluşly gurluş dizaýny, klapan oturgyjyny we möhürleýji halkany onlaýn çalyşmaga, iş wagtyny azaltmaga we iş netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.Kebşirlenen kobalt esasly gaty garyndy, möhürleýji ýüzük we klapan üçin has uzak ömri üpjün edip, ajaýyp möhürlenmegiň üstki berkligini kepillendirýär.Iň agyr iş şertlerinde-de ajaýyp öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün etmek üçin klapanymyza ynanyň.

Gurluşyň artykmaçlygy:goşa eksantrik doly metal möhür Iki taraplaýyn gaty möhürli kebelek klapan, üýtgeşik gurluş dizaýny, oturgyçda we möhürleýji halka çalşylmagyny amala aşyrýar.

Faceüzüň artykmaçlygyny möhürlemek:Kobalt esasly gaty ergini kebşirlänsoň, oturgyjyň we diskiň möhür halkasyny gaýtadan işlemek, (garyndysynyň täsirli galyňlygy) gaty ergin bilen esasy materialy birleşdirýär, monjukdan soň HRC≥ 50 möhürleýji ýüzüň gatylygy kobalt esasly gaty ergin bilen kebşirlemek, uzak wagtdan we ýokary ýygylykdan açyk / ýapykdan soň gabyk bolmaz.

Möhürleme aýratynlygy:Oksidlenmä garşy göreşmek, geýmek, eremek, möhürleýji ýüzüň poslama aýratynlyklary, agyr ýagdaýda howpsuz işlemek, möhürleýji halkanyň we ýüzüň sürtülme faktoryny ep-esli azaldar, möhürleýji halkanyň we klapanyň ömrüni uzaldar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň