Biz hakda

6448d4020bb0c

Kompaniýanyň tertibi

“Giflon Intelligent Equipment Manufacturing Group Co., Ltd.” 2010-njy ýylda esaslandyryldy. Bu öz gözleg we ýokary derejeli önümçilik we marketing hyzmatlary bilen birleşýän häzirki zaman topar kompaniýasy.Baş edarasy Pekiniň ykdysady we tehnologiki ösüş zolagynda amatly transportda ýerleşýär.Toparyň, Pekinde, Hebeýde, Anhui we ş.m. önümçilik bazalary bar, hasaba alnan maýasy 105,6 million RMB.

Kompaniýada dizaýn we önümçilik ulgamlaryny ösdürmek we önümleriň dizaýnyny we ösüşini kepillendirmek üçin önümleri modellemek we ahyrky element seljermesi üçin CAD we CAM ulanyp, 20-den gowrak uly inersener we tehnik bar.Birnäçe ýyllap innowasiýa we ösüşden soň, kompaniýa Hytaýda we daşary ýurtlarda güýçli dizaýn, ösüş, gözleg we önümçilik bilen akylly enjam öndürýän kärhana öwrüldi.
Kompaniýada öňdebaryjy NCPC, CNC maşyn gurallary, metal gaýtadan işlemek, torna we freze enjamlary bar;awtomatiki suwasty ýaý, gaz galkany we beýleki kebşirleýiş enjamlary;ýylylygy bejermek enjamlary;we güýçli synag ukyby we ösen mehaniki we himiki synagçylar, spektr analizatorlary, gatylygy barlaýjylar, Ultrases galyňlygy ölçeýji, ultrases şöhlelerini kesgitleýji we ş.m. we ösen giňişleýin klapan öndürijilik synaglary, tork we ömrüň synagçylary ýaly NDT synag gurallary.

Kompaniýa akylly enjamlara, energiýany tygşytlamaga we daşky gurşawy goramaga bagyşlanýar we energiýa tygşytlaýjy çözgüt dizaýny, energiýa tygşytlaýjy önüm öndürmek, energiýa tygşytlaýyş taslamalary we akylly senagat ulgamlary, akylly ýyladyş ulgamlary we tehniki hyzmat ýaly hyzmatlary hödürleýär. akylly suw torlary.Şol bir wagtyň özünde, akylly ýyladyş toruny dolandyryş merkezi platformasy, ýyladyş toruna gözegçilik, ýylylyk çeşmesine gözegçilik ulgamy, ýylylyk çalşygy stansiýasy gözegçiliksiz gözegçilik we ş.m. üpjün etmek üçin Harbin Tehnologiýa instituty bilen hyzmatdaşlygy ýapdyk, köpçülikleýin ýylylyk üpjünçiligi üçin, energiýany tygşytlamak üçin toplumlaýyn çözgüt hödürleýäris. ahyrky ulanyjylara çenli ýylylyk çeşmesi, ýylylyk ulgamy, paýlaýyş stansiýasy.
Uzak aralykdaky nebit we gaz turbageçirijisi we ýyladyş ulgamy turbageçirijisi, ýokary öndürijilikli metal möhürleýji kebelek klapanlary, wilka klapanlary, tekiz derwezeli klapanlar üçin uly diametrli we ýokary basyşly top klapanlaryny (bölünen korpus we doly kebşirlenen) öndürmekde ökde. we beýleki önümler.Klapan önümleri ASME, ANSI, API, GB, DIN, BS ýaly standartlara laýyklykda öndürilip bilner we nebit we tebigy gaz turbalarynda, nebiti gaýtadan işleýän zawodda, himiýa senagatynda, elektrik stansiýalarynda, ýyladyş ulgamynda, suw arassalaýyşda we beýleki köp ugurlarda giňden ulanylýar. .Önümlerimiz ajaýyp hil we hyzmat arkaly içerki we daşary ýurtly müşderileriň ynamyny gazandy we Meksika, Italiýa, ABŞ, Çili, Wenesuela, Ispaniýa we beýleki ýurtlara eksport edildi.

Bazar ykdysadyýetine has oňat uýgunlaşmak we kompaniýamyzyň artykmaçlyklaryndan doly peýdalanmak üçin daşary ýurt tehnologiýalaryny yzygiderli hödürleýäris, öňdebaryjy dolandyryş tejribesini, ýokary derejeli adam resurslaryny siňdirýäris we müşderilerimize ýokary hilli önümleri we oýlanyşykly hyzmaty hödürleýäris.Classokary derejeli enjamlary öndüriji we täzelikçi hökmünde bazara ýokary hilli akylly enjam önümlerini bermek biziň jogapkärçiligimizdir;müşderilerimiz üçin gymmatlyk döretmek, ýaşamagyň we ösüşiň ýoludyr.

Müşderileriň her täze we köne saparlaryny mähirli garşylaýarys we kompaniýamyza görkezme berýäris we siziň bilen ýeňiş gazanmak üçin hyzmatdaşlyga garaşýarys.

6448d51ea76f9
6448d51e9f57f
10 ýyllyk flanes enjamlaryny öwrenmek we önümçilik tejribesi.
30-dan gowrak önüm seriýasy bilen, doly önümçilik ulgamy.
300-den gowrak kärhana we bölüm bilen hyzmatdaşlyga ýetdi.
Bütin ýurt boýunça 500-den gowrak enjam önümleri üstünlikli ýerleşdirildi.

Bazar paýlanyşy

6181627f6b3c2
Bazar paýlanyşy

Hünär derejesi

  • 61cc2e6e243a8
  • 61cc2f238baf6
  • 61cc2e792f44e
  • 61cc2e3a29618
  • 61cc2f238baf6