Sorag-jogap

Bahalaryňyz näme?

Klapan önümleriniň bahasy dürli-dürli we bölekleriň ululygyna, basyşyna, materialyna baglydyr.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Klapan önüminiň iň az sargyt mukdary hem ululygyna baglydyr, orta we uly göwrümli klapan üçin iň az sargyt mukdary diňe bir toplum bolup biler, ýöne kiçi göwrüm üçin has uly sargyt mukdary talap edilýär.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

T / T arkaly tölegimizi bank hasabymyza, Western Union , ýa-da dünýä belli banklardan akkreditiw edip bilersiňiz.

Önüm kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillikde ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli deňiz eksport gaplamalaryny ulanýarys.Paketlerimiz gaty berk, harytlar zerur bufer bilen paketde gowy ýerleşdirilen.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.