Temperatureokary temperatura sferik doly kebşirlenen top klapan

Gysga düşündiriş:

Arza şertleri Himiýa, elektrik stansiýasy, ýylylyk üpjünçiligi
Material ASTM A105
Basyş Class150Lb-900Lb 、 PN1.0-15.0Mpa
Ölçeg aralygy 20 ″ - 64 ″ 、 DN500-DN1600
Ahyrky birikme Flanes 、 Kebşirlemek

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlyklary

Modeliň ady: Q367H-25C-DN500

Ynkylapçy ýokary temperatura Sferik doly kebşirlenen top klapany bilen tanyşdyrmak
, iň agyr iş şertlerinde-de howpsuz we netijeli işlemek üçin niýetlenendir.

Möhürleme aýratynlyklary barada aýdylanda, top klapanymyz oksidlenmä garşylygy, könelmegine, eroziýa garşylygy we demirden ýasalan möhürleýişiň poslama garşylygy bilen öwünýär.Bu, iň kyn şertlere çydap, ygtybarly we uzak möhletli öndürijiligi üpjün edip biljekdigini aňladýar.Topyň we möhür halkasynyň sürtülme koeffisiýentini azaltmak bilen, klapan möhür ýüzündäki sürtülmäni azaldýar, möhür halkasynyň hyzmat möhletini uzaldýar we netijede klapanyň umumy ömrüni uzaldýar.

Emma bu hemmesi däl.Metallhli metal gaty möhürlenen top klapanymyz, adaty klapanlardan tapawutlandyrýan ajaýyp gurluş artykmaçlyklary bilen hem gelýär.Özboluşly ýarym şar görnüşli kebşirleýiş gurluşy dizaýny, ýokary basyşly programmalarda-da durnuklylygy we çydamlylygy üpjün edip, ajaýyp umumy berkligi hödürleýär.Mundan başga-da, onuň ýokary temperatura garşylygy, aşa yssy şertlerde-de täsirli we ygtybarly bolmagyny üpjün edýär.

Top klapanymyz, nebit we gaz, nebithimiýa, himiýa we elektrik stansiýalary ýaly köp sanly önümçilik we amaly üçin amatly.Onuň berk gurluşygy we ösen möhürleýiş aýratynlyklary, dürli suwuklyklary we gazlary, hatda gaty poslaýjy ýa-da abraziw serişdeleri hem işlemek üçin iň amatly saýlawy edýär.Suwuň, nebitiň, gazyň ýa-da himiki maddalaryň akymyna gözegçilik etmek zerurmy, metaldan ýasalan gaty möhürlenen klapan her gezek howpsuz we netijeli işlemegi kepillendirýär.

Mundan başga-da, klapanymyz ulanmak we hyzmat etmek aňsatlygy üçin niýetlenendir.Simpleönekeý we içgin dizaýny bilen aňsatlyk bilen işledilip we saklanyp, wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlap bilersiňiz.Onuň ýokary hilli materiallary we oýlanyşykly önümçilik prosesi, senagatyň iň ýokary standartlaryna laýyk gelmegini üpjün edýär, ygtybarly we çydamly önümiň bardygyny bilip, rahatlyk berýär.

Sözümiziň ahyrynda, ähli metal gaty möhürlenen şar klapanymyz, agyr iş şertlerinde öndürijiligini ýokarlandyrýan möhürleme aýratynlyklaryny, ajaýyp berkligi we ýokary temperatura garşylygy üpjün edýän gurluş artykmaçlyklaryny birleşdirýär.Ygtybarly we çydamly dizaýny bilen, bu klapan netijeliligi, howpsuzlygy we uzak ömri talap edýän pudaklar üçin ajaýyp saýlawdyr.Metalhli metal gaty möhürlenen top klapanymyza maýa goýuň we täze öndürijilik we ygtybarlylyk derejesini başdan geçiriň.

Doly metal gaty möhür şar klapan, ajaýyp ýarym sferik kebşirleýiş gurluşy dizaýny, oňat ussatlygy we ýokary temperatura çydamlylygy.

Möhürleme aýratynlygy: doly metal möhürlenýän ýüzüň antioksidlenmegi, geýmegi, eremegi, poslama aýratynlyklaryny güýçlendirmek, agyr ýagdaýda howpsuz işlemek, möhürleýji halkanyň we ýüzüň sürtülme faktoryny ep-esli azaldar, möhürleýji halkanyň we klapanyň ömrüni uzaldar .


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň