Sferik doly kebşirlenen top klapan

Gysga düşündiriş:

Arza şertleri Atingyladyş, tebigy gaz, suw üpjünçiligi turbageçirijisi
Material ASTM A105
Basyş Class150Lb-2500Lb 、 PN1.0-420Mpa
Ölçeg aralygy 20 ″ - 64 ″ 、 DN500-DN1600
Ahyrky birikme Flanes 、 Kebşirlemek

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlyklary

Modeliň ady: Q367H-25C DN900
Sferik doly kebşirlenen top klapany bilen tanyşdyrmak: Klapan tehnologiýasyndaky ynkylap

Sferik doly kebşirlenen top klapan, dürli pudaklaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredilen düýbüni tutujy klapandyr.Öňdebaryjy aýratynlyklary we ýokary hilli gurluşy bilen, bu klapan talap edilýän şertlerde deňsiz-taýsyz öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün etmegi wada berýär.

Bu klapanyň esasy pursatlaryndan biri hem özboluşly gurluşygydyr.Klapan korpusy iki sany ýasalan ýarym şar jisimleri bilen kebşirlenýär, netijede ýeňil, ýöne gaty berk gurluş bolýar.Bu diňe bir gaty berkligi üpjün etmän, orta syzmak mümkinçiligini hem aradan aýyrýar we syzmagyň aladasy bolan programmalar üçin iň oňat saýlama bolýar.

Mundan başga-da, “Sferik doly kebşirlenen top klapan”, berkligini we berkligini hasam ýokarlandyrýan durnukly top dizaýnyna eýe.Bu üýtgewsiz top, ýüzýän goşa oturgyç bilen birlikde iki sany ýumşak möhüri we demir möhüri ulanýan möhürleme ulgamyna mümkinçilik berýär.Üç sany möhür döretmek bilen, bu innowasiýa dizaýny, ygtybarly we uzak wagtlap möhürlenmegi üpjün edýär, klapanyň ajaýyp işleýşine we hyzmat möhletiniň uzalmagyna goşant goşýar.

Sferik doly kebşirlenen top klapan bilen işlemek, ýeňil torky we ulanyjy üçin amatly dizaýny sebäpli şemaldyr.Işleýiş aňsatlygy diňe bir wagt tygşytlaman, eýsem yzygiderli tehniki hyzmat wagtynda netijeliligi ýokarlandyrýar.Mundan başga-da, bu klapan operatorlar we ulanyjylar üçin rahatlyk üpjün edip, ýokary howpsuzlyk derejesini üpjün edýär.

Sferik doly kebşirlenen top klapanyny saýlamagyň artykmaçlyklary, ajaýyp öndürijiligi bilen çäklenmeýär.Bu klapan, iş wagty azaldýar we umumy tehniki çykdajylary azaldýar.Pes hyzmat ediş dizaýny, üznüksiz amallar möhüm bolan pudaklar üçin iň amatly saýlawy edýär.

Mundan başga-da, “Sferik doly kebşirlenen top klapan” amaly programmalarynda köpugurlylygy hödürleýär.Onuň öwgä mynasyp möhürleme mümkinçilikleri, poslaýjy materiallary goşmak bilen köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin amatly edýär.Klapanyň daşky gurşawa we dürli iş şertlerine garşy durmak ukyby özüne çekijiligini hasam güýçlendirýär we nebit-gaz, himiýa, suw arassalaýyş we başgalar ýaly pudaklarda ygtybarly saýlamaga öwürýär.

Sözümiň ahyrynda, sferik doly kebşirlenen top klapan, klapan tehnologiýasynda täze standart döredýär.Onuň ýeňil, ýöne ygtybarly gurluşygy, ygtybarly möhürleme ulgamy, işleýiş aňsatlygy we tehniki taýdan hyzmat etmeýän dizaýny ony dürli pudaklarda has gowy saýlaýar.Ajaýyp öndürijiligi we deňi-taýy bolmadyk berkligi bilen, bu klapan nirede gurulsa ajaýyp bahany we netijeliligi üpjün etmegi wada berýär.Ygtybarlylygy, howpsuzlygy we aň rahatlygy üçin sferik doly kebşirlenen top klapanyny saýlaň.

Gurluşy:Galp top gurluşy, ýeňil agramy, ýokary güýji, oňat berkligi, trunnion dag topy bilen klapan ýasaýyň

Möhür:ýüzýän goşa pistonly oturgyç, üýtgeşik iki basgançakly ýumşak möhüri we iki basgançakly metal möhüri köp möhür gurluşyny emele getirmek we ygtybarly möhüri üpjün etmek, ömrüň dowamlylygyny uzaltmak, açyk / ýapyk tork, işlemek aňsat, howpsuzlygy ulanmak, saklamak üçin erkin

Bejeriş mugt:Giňeldilýän baldak, termaldan öňki izolýasiýa ýaly käbir esbaplar bilen mugt dizaýn, we ýer astynda gömülip bilner


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň