Pentad eksantrik doly kebşirlenen top klapan

Gysga düşündiriş:

Arza şertleri Himiýa, metallurgiýa, ýylylyk üpjünçiligi Elektrik stansiýasy we ş.m.
Material ASTM A105
Basyş Class150Lb-900Lb 、 PN1.0-15.0Mpa
Ölçeg aralygy 2-1 / 2 ″ -64 ″ 、 DN65-DN1600
Ahyrky birikme Kebşirlemek 、 Flanes

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlyklary

Modeliň ady: Ds363Y-25C DN1600
Ynkylapçy täze önümimiz, Bäş eksantrik ähli metal iki taraplaýyn gaty möhürlenen top klapany bilen tanyşdyrmak.Bu innowasiýa klapan, dürli önümçilik goşundylarynda deňi-taýy bolmadyk öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün etmek üçin gurluş aýratynlyklaryny özboluşly aýratynlyklar bilen birleşdirýär.

Top klapanymyzyň esasy gurluş artykmaçlyklaryndan biri, silindr görnüşli korpus kebşirleýiş gurluşydyr.Bu dizaýn, klapan oturgyjyny we möhürleýji halkany onlaýn çalyşmaga, tehniki hyzmaty çalt we aňsatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.Gymmat wagt we serişdeleri tygşytlamak, oturgyç ýa-da halka çalyşmak üçin tutuş klapany sökmeli günler gutardy.

Top klapanymyzyň möhürleýji ýeri, ýaryşdan tapawutlanýan başga bir ýerdir.Klapan oturgyjynyň möhürleýji halkasy we klapan ýadrosy möhürleýji halkasy, kobalt esasly gaty ergin bilen kebşirlenýär we soňra gaýtadan işlenýär.Bu amal, möhürleýji halkanyň esasy materialy bilen gaty ergininiň arasynda üznüksiz birleşmegi üpjün edýär.Kobalt esasly sementlenen karbidiň üstünden çykandan soň, möhürlenýän ýeriň Rokwell gatylygy HRC ≥ 50 bolup, talap edilýän şertlerde-de çydamly we uzak möhletli möhüri kepillendirýär.

Top klapanymyzyň gowulaşan möhürleme aýratynlyklary hakykatdanam ajaýyp.Güýçlendirilen okislenme garşylygy, könelişme garşylygy, eroziýa garşylygy we poslama garşylygy bilen, klapan granul mediýasy bilen agyr iş şertlerinde-de howpsuz işlemek üçin gurulýar.Mundan başga-da, möhürleýji halkanyň we möhürleýjiniň üstündäki boşlugyň azalmagy sürtülme koeffisiýentini ep-esli peseldýär, möhürleýjiniň üstündäki könelmegi we ýyrtylmagyny azaldýar we möhürleýji halkanyň we klapanyň hyzmat möhletini uzaldýar.

Sözümiziň ahyrynda, bäş eksantrik ähli metaldan iki taraplaýyn gaty möhürlenen top klapanymyz, bu pudakda oýun çalşygydyr.Gurluş artykmaçlyklary, aýratyn möhürleme aýratynlyklary bilen utgaşyp, ygtybarlylygy, çydamlylygy we öndürijiligi möhüm ähmiýete eýe bolan islendik programma üçin iň amatly saýlawy edýär.Iň ýokary netijeleri bermek we top klapanynyň edip biljek zatlaryna garaşýan zatlaryňyzy täzeden kesgitlemek üçin klapanymyza bil baglaň.

Gurluşyň artykmaçlygy:Pentad eksantrik doly metal Iki taraplaýyn gaty möhürleýji şar klapany, özboluşly sütün gurluşy dizaýny, oturgyçda we möhürleýji halka çalşylmagyny amala aşyrýar.

Faceüzüň artykmaçlygyny möhürlemek:Kobalt esasly gaty ergini kebşirlänsoň, oturgyjyň we diskiň möhür halkasyny gaýtadan işlemek, (garyndysynyň täsirli galyňlygy) gaty ergin we esasy materialy doly birleşdirýär, monjuk kebşirlenenden soň HRC≥ 50 möhürleýji ýüzüň gatylygy kobalt esasly gaty ergin we uzak wagtdan we ýokary ýygylykdan açyk / ýapykdan soň gabyk bolmaz.

Möhürleme aýratynlygy:Oksidlenmä garşy göreşmek, geýmek, eremek, möhürleýji ýüzüň poslama aýratynlyklary, agyr ýagdaýda howpsuz işlemek, möhürleýji halkanyň we ýüzüň sürtülme faktoryny ep-esli azaldar, möhürleýji halkanyň we klapanyň ömrüni uzaldar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň