Dürli ýerlerde döwlet eýeçiligindäki suw toparlary döredildi we bu suw ýolunyň 2023-nji ýylda yssy bolmagyna garaşylýar?

2022-nji ýyl 14-nji bäşýyllyk meýilnama üçin möhüm ýyl, Hytaý Kommunistik partiýasynyň 20-nji Milli Kongresiniň baýramçylygy we suw pudagynyň güýçli ösmegi üçin ýyl.“20-nji Milli Kongres”, “şäherleşme gurluşygy”, “akylly suw işleri”, “lagym suwlaryny arassalamak” we “uglerodyň ýokary göterilmegi” ýaly mowzuklar ýylylyk tolkunyny döretdi.

01
Syn
2022-nji ýylda suw pudagynyň ösüşi


1. ugry has anyklaşdyrmak üçin milli syýasat görkezmesi

Ösüş 2022-nji ýylda Baş sekretar 20-nji Milli Kongresde “täze ösüş nusgasynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmaga we ýokary hilli ösüşi öňe sürmäge” ünsi jemledi, täze görnüşli senagatlaşmagy öňe sürdi, önümçilik kuwwatynyň, hiliniň gurluşygyny çaltlaşdyrdy utgaşdyrylan sebit ösüşini öňe sürýän we sebitleýin utgaşdyrylan ösüş strategiýasyny, esasy sebit strategiýasyny, esasy funksional sebit strategiýasyny we täze görnüşli şäherleşme strategiýasyny çuňňur durmuşa geçirýän güýç, kosmos güýji, transport güýji, tor güýji we sanly Hytaý. suw pudagyny ösdürmek üçin ähli ugurlardyr.
Döwlet we ministrlikler we komissiýalar şeýle hem “2022-nji ýyldaky 1-nji merkezi resminama”, “Şäheriň daşky gurşaw infrastrukturasynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmak baradaky görkezmeler”, “Suw howpsuzlygyny üpjün etmegiň 14-nji bäş ýyllyk meýilnamasy”, “14-nji bäşinji- Şäher zeýkeşleriniň we suw basmagynyň öňüni alyş ulgamynyň gurluşygynyň ýyl meýilnamasy ”,“ Möhüm daşaýjy hökmünde etrap şäherçeleri bilen şäherleşmegi ösdürmek baradaky pikirler ”, Suw howpsuzlygy mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak üçin ösüşi maliýe goldawyny ýokarlandyrmak boýunça gollanma pikirleri ýaly köp sanly möhüm syýasat we resminamalar. , Milli toplumlaýyn hökümetiň uly maglumatlar ulgamyny gurmak boýunça görkezmeler we şäher suw üpjünçiliginiň howpsuzlygyny güýçlendirmek baradaky habarnamanyň akylly suw, suw howpsuzlygy we suw pudagynda infrastruktura gurluşygynda uly üstünlikler gazanmagyna garaşylýar.

2. Milli maliýe goldawy, hapalanmagyň öňüni almak we lagym suwlaryny arassalamak üçin maýa goýumlary
2022-nji ýylda Hytaýyň epidemiýasy ýygy-ýygydan ýaýrap, ykdysadyýet peseler we basyş hasam ýokarlanar.Emma döwlet suw pudagy üçin býudjetini hasam azaltmady.
Suw hapalanmagynyň öňüni almak we gözegçilik nukdaýnazaryndan Maliýe ministrligi suwuň hapalanmagynyň öňüni almak we gözegçilik etmek üçin öňünden býudjet çykardy we suwuň hapalanmagynyň öňüni almak we gözegçilik üçin 17 milliard ýuany bölüp berdi, bu 2022-nji ýylda 18 milliard ýuandan birneme azaldy.
Şäher turba torlary we lagym arassalaýyş nukdaýnazaryndan Maliýe ministrligi 2023-nji ýylda jemi 10.55 milliard ýuana, 2022-nji ýylda 8,88 milliard ýuan artmak bilen 2023-nji ýylda şäher turba torlary we lagym arassalaýyş serişdeleri üçin subsidiýa serişdeleri üçin býudjet çykardy.
Merkezi Maliýe we Ykdysady Komissiýanyň 26-njy aprelde geçirilen mejlisinde, CGK Merkezi komitetiniň baş sekretary, döwletiň prezidenti, Merkezi harby komissiýanyň başlygy we Merkezi maliýe we ykdysady komissiýanyň başlygy hem zerurlygyň bardygyny aýtdy infrastruktura gurluşygyny hemmetaraplaýyn güýçlendirmek.Hytaýyň suw pudagynyň kadaly işlemegini üpjün etjekdigini we suw pudagynyň ýokary hilli ösüşine goldaw berjekdigini görmek bolýar.

3. Milli ülňüleri düzüň we tehniki standart ulgamyny kem-kemden kämilleşdiriň
2022-nji ýylyň aprelinde ingaşaýyş we şäher-oba ösüş ministrligi iki sany hökmany in engineeringenerçilik gurluşy kesgitlemesini berdi: Şäher suw üpjünçiligi in Engineeringenerçilik taslamalary we şäher we oba zeýkeş in Engineeringenerçilik taslamalary kody.Şolaryň arasynda şäher suw üpjünçiligi taslamalary kody (GB 55026-2022), şäher suw üpjünçiligi taslamalary üçin 1-nji oktýabrdan bäri durmuşa geçirilýän ýeke-täk standart spesifikasiýa bolup, durmuşa geçirilmegi şäher suw üpjünçiligi taslamalarynyň howpsuzlygyny hasam üpjün etdi.
Bu iki hökmany in engineeringenerçilik gurluşyk spesifikasiýasynyň berilmegi, suw üpjünçiligi we zeýkeş taslamalarynyň gurluşyk hili üçin möhüm kanuny esas we esasy görkezme berýär.

6447707b66076

02
Suw toparynyň ýoly 2023-nji ýylda yssy bolarmy?

2023 ýaňy başlandy, hemmeler uly bir işe taýynlanýar we welaýatlar ýokary hilli ösüş konferensiýalaryny geçirip başladylar.Şol bir wagtyň özünde, ýerli döwlet eýeçiligindäki emläkler, ozalky hyzmatdaşlyk modelinden başlap, özleri üçin öz suw toparlaryny döredip başladylar!Diýmek, ýerli bazary paýlaşmak kyn, pul gazanmak isleseňiz başga ýol tapmaly bolarsyňyz.

2023-nji ýylyň 5-nji fewralynda Zhangye Ganzhou etraby Wanhui Water Group Co., Ltd. açylyş dabarasyny geçirdi.Hasaba alnan maýasy 700,455 million ýuana, Ganjou etrap suw maýa goýum kompaniýasy, şäher suw üpjünçiligi baş kompaniýasy we şäher kanalizasiýa arassalaýyş zawody ýaly sekiz sany döwlet kompaniýasy we edarasy tarapyndan üýtgedildi.Işewürlik gidroelektrik energiýasyny öndürmek, suw tygşytlaýyş in engineeringenerçiligi, topragyň eroziýasynyň öňüni almak, daşky gurşaw arassaçylygy jemgyýetçilik desgalaryny gurnamak hyzmatlary, daşky gurşawy goramak gözegçiligi, howanyň hapalanmagyna gözegçilik, täzelenip bilinýän çeşmeleri gaýtadan işlemek, lagym arassalamak we gaýtadan işlemek we ş.m. täze energiýa, in engineeringenerçilik gurluşygyny öz içine alýar. we daşky gurşawy goramak işi.

2022-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Zhengzhou Water Group Co., Ltd. açyldy.“Zhengzhou Water Investment Holdings Co., Ltd.” we “Zhengzhou Water Construction Investment Co., Ltd.”, “Zhengzhou Suw Gurluşyk In Engineeringenerçilik Topary Ltd.” we “Zhengzhou Suw Tehnologiýa Co. Ltd.” -de paýnamanyň geçirilmegi arkaly täze döredildi. “suw üpjünçiligi, suw işleri, gidrotehnika we suw ylymlary” dört esasy iş pudagy.Suw bilen baglanyşykly kärhanalary we suw bilen baglanyşykly aktiwleri şäher suw meseleleriniň toplumlaýyn ösmegine itergi bermek üçin “täze gurmak + aktiwleri birleşdirmek” usuly arkaly birleşdiriň.

2022-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Guangxi suw konserwasiýasyny ösdürmek topary Co. Ltd. resmi taýdan döredildi.Hasaba alnan maýa 10 milliard ýuana, Guangxi Zhuang awtonom sebitiniň suw tygşytlaýyş bölümi 100% gözegçilikde saklanýar.Guangxi Suw Konserwensiýasyny Ösdüriş Topary Ltd., Guangxi suw konserwasiýasynyň ýokary hilli ösüşine hyzmat eder, basseýn, sebitara we beýleki möhüm suw konserwasiýa taslamalaryna maýa goýumlaryny, gurluşygyny, işini we dolandyrylyşyny amala aşyrar. döwlet we awtonom sebit tarapyndan suw betbagtçylygynyň öňüni almak, suw baýlyklaryny goramak, suw gurşawyny dolandyrmak we suw ekologiki dikeldiş işlerini utgaşdyrmak we öňe sürmek, suw konserwasiýasyny meýilleşdirmek, gözleg, dizaýn, gurluşyk, iş, maýa goýum we maliýeleşdirmek bilen toplumlaýyn hünär platformasyny emele getiriň. esasy beden hökmünde.

2022-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda “Handan Water Group Co., Ltd.” açylyş dabarasyny geçirdi.Hasaba alnan maýa 10 milliard ýuana, esasan, şäher häkimliginiň suw bilen baglanyşykly iri taslamalaryny durmuşa geçirýär, suw maýa goýumlarynyň we işleýşiniň, suw konserwasiýa desgasynyň dizaýny we gurluşygy, kran suwy öndürmek we paýlamak, lagym ýygnamak , bejermek we akdyrmak, suw çeşmesini goramak we suwuň hili howpsuzlygy jogapkärçiligini ýerine ýetirýär we raýatlaryň durmuşyna we şäher ösüşine suw islegini üpjün edýär.

2022-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda “Fuzhou Water Group Co. Ltd.” resmi taýdan açyldy.Fuzhou suw topary suw üpjünçiligi, zeýkeş, daşky gurşawy goramak, gyzgyn çeşmeler we toplumlaýyn hyzmatlaryň bäş esasy pudagyny birleşdirýär we şäher partiýa komitetiniň möhüm ýerleşdirişi bolan asyl suw maýa goýum we ösüş kompaniýasy esasynda suw toparyny döredýär we döwlet kärhanalaryny özgertmek we ösdürmek boýunça şäher häkimligi, we Fuzhou şäherindäki döwlet kärhanalaryny özgertmek boýunça üç ýyllyk hereket meýilnamasynyň durmuşa geçiriş meýilnamasynyň möhüm çäresi.

Geçen ýylda döredilen suw toparyndan şu güne çenli, ýokary hilli ösüşiň täze ýoluny açmagyň möhüm nyşany bolan döwlet eýeçiligindäki emläkleri özgertmek we birleşdirmek hökmany ähmiýete eýe boldy.Aslynda, dürli ýerlerde suw toparlaryny döretmegiň alamatlary bar.

03
Dürli ýerlerde suw toparlary döredildi, tendensiýa gözi bilen seredýärlermi ýa-da diwidendleri görýärlermi?

Bu tendensiýany kör görseler, hasaba alnan maýasy degişme däl, hemmesi onlarça milliard hakyky maýa goýum.Şeýlelik bilen haýsy diwidendleri gördüler we hemmesi suw meselesini saýladylar.

Soňky iki ýylda her kim bazardaky ýiti bäsdeşligi duýup biler we käbir ýerli suw kompaniýalary uly basyşlara sezewar bolýarlar.Bütin pudagyň garyşyk özgertmeleri netijesinde döwlet eýeçiligindäki suw toparlary yzly-yzyna döredildi, bu gowy saýlaw.

Käbir bilermenler, ýerli häkimlikleriň esasan ýerli şäher kran suwlaryny öndürmek, üpjün etmek, hyzmat etmek we şäher lagymlaryny arassalamak, şeýle hem iri döwlet kärhanalarynyň dizaýny, gurluşygy, gözegçiligi we beýleki wezipelerine jogapkärdigini ýa-da ýokdugyny seljerdiler. kem-kemden “çäklerini” gorap başlar.Döredilen suw toparlarynda, olaryň hemmesiniň iş çäginde suw pudaklarynyň bardygyny görmek bolýar we ulalmak we güýçlenmek isleýändiklerini mälim etdiler.

Diňe bu däl, bu suw toparlarynyň geljekdäki ösüş tendensiýasynyň “integrasiýa” bolandygyny hem görmek bolýar.Plyönekeý söz bilen aýdanyňda, bu suw tygşytlylygy meýilleşdirmegiň, gözlegiň, dizaýnyň, gurluşygyň, işlemegiň, maýa goýumlarynyň we maliýeleşdirmegiň toplumlaýyn ösüşi bolup, kärhanalar önümlerini we kärhanalaryny toplumlaýyn model arkaly giňeldýärler, toplumlaýyn hyzmat mümkinçiliklerini gowulandyrýarlar we senagat zynjyrynyň giňelmegine düşünýärler. .Bu toplumlaýyn ýokary we aşaky önümçilik nagşy, suw kärhanalarynyň dürli kärhanalarynyň sinergiýa täsirini we toplumlaýyn hyzmat mümkinçiliklerini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Hususy kärhanalar üçin bu bazar görnüşinde başga näme edip bolar?
644770f2ee54a

04In
gelejek, puluňyz bar bolsa başlyk bolarsyňyzmy ýa-da tehnologiýasy bar we kim gürleýär?

Soňky ýyllarda daşky gurşawy goramak bazaryna seretseň, iň uly üýtgeşiklik baý we güýçli uly doganlaryň toparynyň gelmegi, asyl bazary bozuldy we asyl uly dogan hem kiçi dogan boldy.Bu wagt kiçi dogan hem iki topara bölündi, biri ýeke gitmegini isledi, beýlekisi hyzmatdaşlygy saýlady.Hyzmatdaşlygy saýlanlar, kölegeden lezzet almak üçin agaja bil baglaýarlar we ýeke özi gitmegi saýlanlar çatryklarda diri galmalydyrlar.

Soňra bazar beýle rehimsiz däl ýa-da ýeke özi gidýän adamlar üçin “tehniki” penjire galdyrýar.Suw toparynyň döredilmegi, suwy arassalamak ukybynyň bardygyny aňlatmaýar we toplumlaýyn ösüş hem belli bir tehniki goldawy talap edýär.Bu döwürde tehnologiýa we gaýtadan işlemek mümkinçilikleri bolan hususy kärhanalar tapawutlanar we ýyllar boýy hususy kärhanalar tehnologiýa, iş we dolandyryş ugurlarynda belli bir binýady döreder.

Suw gurşawyny dolandyrmak uzak möhletli we çylşyrymly iş, şonuň üçin isleg esasy rol oýnap bilmez we iň soňky synag her kimiň hakyky ukybydyr.Bu, geljegiň bazarynyň “kimde tehnologiýa bar bolsa gürleýär” ugrunda hereket etjekdigini aňladýar.Hususy kärhanalar nädip has köp aýdyp bilerler, daşky gurşawy goramak kompaniýasynyň jogapkär adamy bölünen meýdanlara ünsi jemlemegiň, tapawutlandyrylan bahany döretmegiň we köp ölçegli aşa ýokary bäsdeşlik ukybyny döretmegiň zerurdygyny aýtdy.

Ahyrynda, 2022-nji ýyla ser salanymyzda, Hytaýyň suw senagaty durnukly ösüşi dowam etdirdi we bazaryň gerimi yzygiderli ýokarlandy.Amatly milli syýasatlar bilen 2023-nji ýyla sabyrsyzlyk bilen garaşýan suw pudagynyň ösüşi çaltlaşar.

Suw toparynyň ýolunda, ýerli döwlet eýeçiligindäki emläkleriň goşunlara ýolbaşçylyk etjekdigi we hususy kärhanalaryň şu wagt etmeli we edip biljek zady, özlerine ünsi jemlemek we ýöriteleşdirilen we ýörite täze tehnologiýa öwretmek barada öňünden aýdylýan netije. bäsdeşlik çiplerine eýe bolup biler ýaly.


Iş wagty: Iýul-19-2023