Hebeý welaýatynda şäher gazy (2023-2025) ýaly köne turbageçiriji torlaryň täzelenmegi we täzelenmegi üçin durmuşa geçiriş meýilnamasy;

Hebeý welaýatynyň Halk hökümetiniň Baş edarasynyň Hebeý welaýatynda şäher gazy ýaly köne turba torlaryny täzelemek we täzelemek boýunça durmuşa geçiriş meýilnamasynyň berilmegi barada habarnamasy (2023-2025).

Citieshli şäherleriň halk hökümetleri (Dingjou we Sinjin şäherini goşmak bilen), etraplaryň (şäherleriň we etraplaryň) halk hökümetleri, Sionganyň täze sebtiniň dolandyryş komiteti we welaýat häkimliginiň bölümleri:

"Hebeý welaýatynda şäher gazy (2023-2025) ýaly köne turba torlaryny täzelemek we täzelemek üçin durmuşa geçiriş meýilnamasy" welaýat häkimligi tarapyndan ylalaşyldy we indi size berilýär, haýyş edýärin we üns bilen durmuşa geçiriň.

Hebeý welaýatynyň halk hökümetiniň baş edarasy

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwary

Hebeý welaýatynda şäher gazy (2023-2025) ýaly köne turbageçiriji torlaryň täzelenmegi we täzelenmegi üçin durmuşa geçiriş meýilnamasy.

Welaýat partiýa komiteti we welaýat häkimligi köne şäher turba ulgamynyň täzelenmegine we üýtgemegine uly ähmiýet berýärler we 2018-nji ýyldan bäri köne şäher we howly turba torlarynyň täzelenmegine we üýtgemegine yzygiderli goldaw berdiler. Häzirki wagtda köne turba ulgamy munisipal gazy, suw üpjünçiligi we ýylylyk üpjünçiligi mümkin boldugyça üýtgedilmeli we şäher birleşdirilen zeýkeş turba ulgamy özgertmeleri esasan tamamlady we derrew üýtgetmek üçin iş mehanizmi döredildi.Döwlet geňeşiniň şäher gaz turbageçirijileriniň garramagy we täzelenmegi (2022-2025) (Guo Ban Fa [2022] 22 22) ýerine ýetiriş meýilnamasynyň talaplaryny ýerine ýetirmek üçin, täzelenmegine we üýtgemegine goldaw bermegi dowam etdiriň. welaýatdaky şäherlerdäki (şäher şäherçelerini hem goşmak bilen) köne turba torlary, şäher infrastrukturasynyň yzygiderli we akylly gurluşygyny güýçlendirýär we şäher infrastrukturasynyň howpsuz işlemegini üpjün edýär, bu meýilnama düzüldi.

1. Umumy talaplar

(1) ideologiýa ugrukdyryjy.Si Szinpiniň täze döwür üçin Hytaýyň häsiýetleri bilen sosializm baradaky pikirine esaslanyp, Hytaý Kommunistik partiýasynyň 20-nji Milli Kongresiniň ruhuny doly durmuşa geçiriň, täze ösüş düşünjesini doly, takyk we hemmetaraplaýyn durmuşa geçiriň, ösüşi we howpsuzlygy utgaşdyryň “adamlara gönükdirilen, yzygiderli dolandyryş, umumy meýilnamalaşdyrmak we uzak möhletleýin dolandyryş” iş ýörelgeleri, şäher gazy ýaly köne turba torlarynyň täzelenmegini we üýtgedilmegini çaltlaşdyrýar, şäher howpsuzlygyny we durnuklylygyny netijeli ösdürýär, ýokary hilli şäher ösüşini ösdürýär we Ykdysady taýdan güýçli welaýatyň we owadan Hebeýiň gurluşygyny çaltlaşdyrmak üçin berk kepillik berýär.

(2023) Maksatlar we meseleler.1896-njy ýylda şäher gazy ýaly köne turba toruny täzelemek we özgertmek 72.2025 kilometre çenli tamamlanar we howlynyň birleşdirilen zeýkeş turba torunyň durkuny täzelemek işleri tamamlanar.3975-nji ýyla çenli welaýat şäher gazy ýaly köne turba torlarynyň jemi 41,9.18 kilometri täzelemegi tamamlar, şäher gaz turbageçirijileriniň işleýşi howpsuz we durnukly bolar, şäher jemgyýetçilik suw üpjünçilik turba torlarynyň syzyş derejesi bolar içinde gözegçilikde saklanmaly<>%;Şäherdäki ýyladyş turba torunyň ýylylyk ýitgisi aşakda gözegçilik edilýär<>%;Şäheriň zeýkeşleri tekiz we tertipli, lagym syzmagy, ýagyş we lagym garyndysy ýaly meseleler esasan ýok edilýär;Howly turba ulgamynyň işleýşi, tehniki hyzmaty we dolandyryş mehanizmi hasam kämilleşdirildi.

2. Täzelenmegiň we üýtgetmegiň çäkleri

Şäher gazy ýaly köne turba torlarynyň durkuny täzelemek obýektleri şäher gazy, suw üpjünçiligi, zeýkeş, ýylylyk üpjünçiligi we beýleki garry turba torlary we yza galan materiallar, uzak ömri, iş gurşawynda howp bolup biljek goşmaça enjamlar bolmalydyr, we degişli standartlara we kesgitlemelere laýyk gelmezlik.Bular öz içine alýar:

(1) Gaz turbageçiriji ulgamy we desgalary.

1. Şäher turba ulgamy we howly turba ulgamy.Grayhli çal demir turbalar;howpsuz işlemek üçin talaplara laýyk gelmeýän süýümli demir turbalar;Polat turbalary we polietilen (PE) turbageçirijileri 20 ýyl ömri bolan we howpsuzlyga howp salýan hökmünde bahalandyrylýar;Polat turbalar we polietilen (PE) turbageçirijileri, hyzmat möhleti 20 ýyldan az, potensial howp bolup biler we gözegçilik çärelerini durmuşa geçirmek arkaly howpsuzlygy üpjün edip bilmejekdigine baha berdi;Gurluşyklar bilen meşgullanmak howpy bolan turbalar.

2. Riser turbasy (giriş turbasy, keseligine gury turba goşmak bilen).20 ýyl hyzmat möhleti bolan we howp abanýan howp hökmünde bahalandyryjylar;Işleýiş möhleti 20 ýyldanam az, howpsuzlyga howp abanýar we bahalandyrylandan soň gözegçilik çärelerini durmuşa geçirip, göterijini kepillendirip bolmaz.

3. Ösümlik we desgalar.Taslanan iş möhletinden geçmek, howpsuzlygyň ýeterlik bolmazlygy, gür ilatly ýerlere ýakynlyk, geologiki betbagtçylyk töwekgelçiliginiň uly gizlin howplary, baha berlenden soň howpsuz işlemegiň talaplaryna laýyk gelmeýän ösümlikler we desgalar ýaly meseleler bar.

4. Ulanyjy desgalary.Residentialaşaýyş ulanyjylary üçin rezin şlanglar, guruljak howpsuzlyk enjamlary we ş.m .;Senagat we täjirçilik ulanyjylarynyň howpsuzlyga howp salýan turbalar we desgalar.

(2) Beýleki turba torlary we desgalary.

1. Suw üpjünçiligi ulgamy we desgalary.sement turbalary, asbest turbalary, poslama garşy örtükli çal demir turbalar;30 ýyllyk iş möhleti we howpsuzlyga howp salýan beýleki turbalar;Howpsuzlyk howpy bolan ikinji derejeli suw üpjünçilik desgalary.

2. Zeýkeş turbalary ulgamy.Tekiz beton, berkitmezden ýönekeý beton turbageçirijiler, garyşyk we nädogry meseleler bilen turbalar;birleşdirilen zeýkeş turbalary;50 ýyl bäri işleýän beýleki turbageçirijiler.

3. Gyzdyryjy turba ulgamy.20 ýyl hyzmat möhleti bolan turbalar;Gizlin syzmak howpy we uly ýylylyk ýitgisi bolan beýleki turbalar.

Allhli ýerler hakyky şertleri göz öňünde tutup, durkuny täzelemegiň we üýtgetmegiň gerimini hasam kämilleşdirip biler we has gowy şertleri bolan ýerler abatlaýyş talaplaryny ýerlikli ýokarlandyryp biler.

3. Iş meseleleri

(2023) Üýtgetme meýilnamalaryny ylmy taýdan düzüň.Allhli ýerler täzelenmegiň we täzelenmegiň çäginiň talaplary bilen berk deňeşdirmeli we köne turba torlarynyň we desgalarynyň hemmetaraplaýyn ilat ýazuwynyň esasynda eýeçiligine, materialyna, göwrümine, iş möhletine, giňişlikde paýlanyşyna, iş howpsuzlygynyň ýagdaýyna ylmy taýdan baha bermeli. we ş.m. şäher gazy, suw üpjünçiligi, zeýkeş, ýylylyk üpjünçiligi we beýleki turba torlary we desgalary, ileri tutulýan ugurlary we ileri tutulýan ugurlary tapawutlandyrýar, ýyllyk özgertmeler meselelerini aýdyňlaşdyrýar we çynlakaý garraýan we täsir edýän gaz ýaly köne turba torlarynyň üýtgemegine ileri tutýar. amaly howpsuzlygy, ýagyşly günlerde aç-açan kanalizasiýa akymlary we lagym ýygnamak netijeliligi pes ýerler.1-nji ýanwar aýynyň ahyryna çenli ähli ýerler şäher gazy ýaly köne turba torunyň täzeleniş we durkuny täzelemek meýilnamasyny taýýarlamaly we tamamlamaly, meýilnamada ýyllyk üýtgeşme meýilnamasy we taslama sanawy görkezilmelidir.Şäher gazy ýaly köne turba torlarynyň durkunyň täzelenmegi ýerli “<>Bäş ýyllyk meýilnama ”esasy taslamalar we milli esasy gurluşyk taslamasy maglumatlar bazasy.. ýerine ýetirişine jogapkär boljak Siong'an Täze Sebit häkimligi we dolandyryş komiteti tarapyndan sanawda görkezilmez)

(2) Turba torunyň üýtgemegine goldaw bermek üçin umumy meýilnamalary düzüň.Allhli ýerler täzeleniş we özgeriş bölümlerine täzelenişiň görnüşine we özgeriş meýdanyna görä takyk kesgitlemeli, ýanaşyk ýerleri, howlulary ýa-da şuňa meňzeş turba torlaryny gaplamaly we birleşdirmeli, uly göwrümli maýa goýum peýdalaryny döretmeli we milli maliýe goldaw syýasatlaryndan doly peýdalanmaly.Täzelenmegi amala aşyrmak, “bir etrap, bir syýasat” ýa-da “bir hassahana, bir syýasat” öwrülişik meýilnamasyny düzmek, ülňüleri birleşdirmek we umumy gurluşygy amala aşyrmak üçin hünärmen toparlaryny guramak.Zeýkeş turbalarynyň ulgamynyň täzelenmegi şäherdäki suw basmalaryna gözegçilik etmek bilen baglanyşykly bolmaly.Conditionsagdaý şertler bar bolsa, şäher ýerasty turba koridorlarynyň gurluşygyna umumy üns bermeli we turbageçirijileriň elýeterliligini işjeň ösdürmeli.(Jogapkär bölüm: Welaýat ýaşaýyş we şäher-oba ösüşi bölümi)

(3) Taslamany durmuşa geçirmegiň ylmy guramasy.Hünärmen kärhanalar esasy jogapkärçiligi yhlas bilen öz üstüne almaly, taslamanyň hili we gurluşyk howpsuzlygy jogapkärçiligini berk ýerine ýetirmeli, materiallary, spesifikasiýalary, tehnologiýalary we ş.m. saýlamaly, degişli kadalaryň we ülňüleriň talaplaryna laýyk gelmelidir, turba tor desgalarynyň ulanylmagyna göz ýetirmelidir. dizaýn hyzmat möhleti, gurluşyk işlerine kanunlara we düzgünlere berk gözegçilik etmek we dolandyrmak, düzgünlere laýyklykda üýtgedilenden soň howa çalşygy we suw şemaly ýaly möhüm baglanyşyklarda howpsuzlyk çärelerinde gowy iş ediň we taslamany kabul etmekde gowy iş ediň we geçirmek.Birnäçe turba torunyň täzelenmegi bilen baglanyşykly şol bir ugur üçin utgaşdyryş mehanizmini dörediň, abatlaýyş taslamasyny meýilleşdiriň we durmuşa geçiriň we “ýol fermuarlary” ýaly kynçylyklardan gaça duruň.Taslamanyň gurluşyk döwrüni ýerlikli tertipläň, gurluşygyň altyn möwsüminden doly peýdalanyň we suw joşmagy, gyş we howanyň hapalanmagynyň öňüni almak we gözegçilik etmek üçin adatdan daşary ýagdaýlardan gaça duruň.Turbalar ulgamy täzelenmezden ozal ulanyjylara hyzmat wagtynyň togtadylmagy we täzeden başlamagy barada habar berilmelidir we adamlaryň durmuşyna täsirini azaltmak üçin zerur bolanda wagtlaýyn gyssagly çäreler görülmelidir.(Jogapkär bölüm: Welaýat ýaşaýyş we şäher-oba ösüşi bölümi)

(4) Akylly öwrülişigi sinhron ýerine ýetiriň.Allhli ýerler täzeleniş we özgertme işlerini birleşdirmeli, gazyň we beýleki turbageçiriji torlaryň möhüm düwünlerine akylly duýgur enjamlaryny gurmaly, gaz gözegçiligi, şäher dolandyryşy, ýylylyk üpjünçiligine gözegçilik we zeýkeş turbalarynyň toruny sanlaşdyrmak ýaly maglumat platformalarynyň gurluşygyny çaltlaşdyrmaly. Şäher gazy ýaly köne turba torlarynyň täzelenmegi we özgerdilmegi baradaky maglumatlary öz içine alyň, şäher gazynyň we beýleki turba torlarynyň we desgalarynyň dinamiki gözegçiligini we maglumatlary paýlaşmagyny amala aşyrmak üçin.Şertleriň rugsat berýän ýerlerinde, gaz gözegçiligi we beýleki ulgamlar şäher häkimliginiň infrastrukturasynyň giňişleýin dolandyryş maglumat platformasy we şäher maglumat modeli (CIM) platformasy bilen çuňňur birleşdirilip, ýer giňişliginiň esasy maglumat platformasy we şäher howpsuzlygy töwekgelçiligine gözegçilik we irki duýduryş platformasy bilen doly baglanyşyp biler, şäher turba torlarynyň we desgalarynyň işleýiş netijeliligini we howpsuzlygyny ýokarlandyrmak we turba torlarynyň syzmagy, iş howpsuzlygy, ýylylyk deňagramlylygy we töweregindäki möhüm çäklerdäki onlaýn gözegçiligi, wagtynda duýduryş we adatdan daşary ýagdaý mümkinçiliklerini gowulandyrmak üçin.(Jogapkär bölümler: Welaýat ýaşaýyş jaý we şäher-oba ösüşi bölümi, welaýat tebigy baýlyklar bölümi, adatdan daşary ýagdaý dolandyryş bölümi)

(5) Turbageçiriji torlaryň işleýşini we hyzmatyny güýçlendirmek.Hünärment iş bölümleri iş we tehniki hyzmatyň kuwwatyny ýokarlandyrmaly, maýa goýum mehanizmini kämilleşdirmeli, barlaglary, gözlegleri, gözlegleri we tehniki hyzmaty yzygiderli geçirmeli, gaz geçiriji ulgamlary we zawodlar we stansiýalar ýaly basyş turbalaryny yzygiderli barlamagy guramaly; bolup biljek howplary derrew ýüze çykaryň we ýok ediň, turbageçirijileriň we desgalaryň keseller bilen işlemeginiň öňüni alyň;Gyssagly halas ediş mehanizmlerini gowulandyrmak we adatdan daşary ýagdaýlary çalt we netijeli çözmek ukybyny ýokarlandyrmak.Gaz üpjünçiligi, suw üpjünçiligi we ýylylyk üpjünçiligi boýunça hünärmen iş bölümlerini, rezident däl ulanyjylaryň eýeçiligindäki gaz we beýleki turba torlaryny we desgalaryny dolandyrmak we dolandyrmak üçin höweslendiriň.Gaz, suw üpjünçiligi we ýyladyş turba torlary we eýesi tarapyndan paýlaşylan desgalar täzelenenden soň, kanunlara laýyklykda hünärmen iş bölümlerine tabşyrylyp bilner, bu bolsa yzygiderli tehniki hyzmat we abatlaýyş, iş we tehniki hyzmat üçin jogapkärdir. çykdajylara goşulýar.(Jogapkär bölümler: Welaýat ingaşaýyş we şäher-oba ösüşi bölümi, welaýat bazaryna gözegçilik býurosy, welaýat ösüşi we özgertmeler topary)

4. Syýasat çäreleri

(1) Taslamany tassyklamak işini ýönekeýleşdiriň.Localerli ýerler, şäher gazy ýaly köne turba torlarynyň täzelenmegine we täzelenmegine gatnaşýan synag we tassyklama meselelerini we baglanyşyklary tertipleşdirmeli we çalt tassyklamak mehanizmlerini döretmeli we kämilleşdirmeli.Şäher häkimligi täzeleniş we özgertmeler meýilnamasyny bilelikde gözden geçirmek üçin degişli bölümleri gurap biler we tassyklanylandan soň administratiw gözden geçiriş we tassyklama bölümi degişli tassyklama resminamalaryna gönüden-göni gözegçilik eder.Bar bolan turba torunyň täzelenmegi ýer eýeçiliginiň üýtgemegini ýa-da turbageçirijiniň ýerleşýän ýeriniň üýtgemegini öz içine almasa, ýerden peýdalanmak we meýilleşdirmek ýaly resmi işler indi ulanylmaz we anyk çäreler her sebit tarapyndan kesgitlener.Gatnaşan ähli taraplary bir gezeklik kabul etmegi höweslendiriň..

(2) Maliýe serişdeleri üçin amatly birleşdiriş mehanizmini döretmek.Howly turba torunyň durkuny täzelemek, emläk hukuklaryna eýeçilik hukugyna görä dürli maliýeleşdiriş usullaryny kabul edýär.Hünärmen kärhanalar, kanuna laýyklykda hyzmatyň çäginde köne turba torlaryny täzelemek üçin maliýeleşdirmek jogapkärçiligini ýerine ýetirýärler.Döwlet edaralary, mekdepler, hassahanalar, senagat we söwda ýaly ulanyjylar köne turba ulgamynyň we eýesine mahsus desgalaryň durkuny täzelemegi maliýeleşdirmek üçin jogapkärçilik çekýärler.Gurluşyk zolagynda ýaşaýjylar tarapyndan paýlaşylýan turba ulgamy we desgalary köne ýaşaýyş meýdanynyň durkuny täzelemek meýilnamasyna girizilen halatynda, köne ýaşaýyş meýdanyny abatlamak syýasatyna laýyklykda durmuşa geçiriler;Köne ýaşaýyş meýdanynyň durkuny täzelemek meýilnamasyna girizilmedik we işleýşi we tehniki hyzmaty hünärmenler tarapyndan amala aşyrylmasa, özgeriş gaznalaryny hünärmenler bölümi, hökümet, paýlaşykly paýlaşmagyň mehanizmi dörediler, ulanyjy we anyk çäreler her sebit tarapyndan hakyky şertlere laýyklykda düzülýär.Emläk hukuklary ýa-da başga sebäpler bilen abatlamak üçin serişdeleri hakykatdanam mümkin bolmadyk halatynda, şäher ýa-da etrap häkimlikleri tarapyndan bellenen bölümler ony durmuşa geçirer we öňe sürer.

Şäher häkimliginiň turba torunyň durkuny täzelemek “kim işleýär, kim jogapkär” ýörelgesine laýyklykda maliýeleşdirilýär.Gaz, suw üpjünçiligi we ýylylyk üpjünçiligi munisipal turba torlarynyň durkuny täzelemek, esasan, dolandyryş dolandyryş bölümleriniň maýa goýumlaryna esaslanýar we ähli ýerler degişli kärhanalara “syzmak we öz-özüňi tygşytlamak” düşünjesini güýçlendirmek üçin işjeň hereket etmeli; potensial magdan we sarp etmegi azaltmak we turba toruny özgertmek üçin maýa goýumlarynyň paýyny artdyrmak.Şäher häkimliginiň zeýkeş turba torunyň durkuny täzelemek esasan şäher we etrap häkimlikleri tarapyndan goýulýar.(Jogapkär bölümler: Welaýat Ösüş we Özgertmeler Geňeşi, Welaýat Maliýe Bölümi, Welaýat ingaşaýyş we Şäher-Oba Ösüş Bölümi)

(3) Maliýe goldawyny artdyrmak.Levelshli derejedäki maliýe serişdeleri elinden gelenini etmek we elinden gelenini etmek, maýa goýumynyň jogapkärçiligini ýerine ýetirmek we şäher gazy ýaly köne turba torlaryny täzelemäge maýa goýumlaryny artdyrmak ýörelgesine eýermelidir.Gizlin hökümet bergilerini goşmazlyk şerti bilen, täzeleniş taslamalary ýerli hökümetiň ýörite obligasiýa goldawynyň çägine giriziler.Gaz howly turbageçirijileri, gurluşyk zonalarynda ýaşaýjylar üçin umumy bolan göterijiler we desgalar, şeýle hem suw üpjünçiligi, zeýkeş we ýyladyş turbalary we desgalary we beýleki döwlet eýeçiligindäki gaz, suw üpjünçiligi, zeýkeş we ýyladyş şäher turbageçirijileri, zawodlar we desgalar we ş.m. merkezi býudjetiň çäginde maýa goýumlary üçin ýörite maliýe goldawyny gözlemeli.(Jogapkär bölümler: Welaýat Maliýe Bölümi, Welaýat Ösüş we Özgertmeler Geňeşi, Welaýat ingaşaýyş we Şäher-Oba Ösüş Bölümi)

(4) Köp ugurly maliýeleşdiriş kanallaryny giňeltmek.Hökümet, banklar we kärhanalar arasyndaky baglanyşygy pugtalandyryň we täjirçilik banklaryny gözegçilik astyndaky töwekgelçilikler we täjirçilik durnuklylygy şerti bilen şäher gazy ýaly köne turba torlaryny täzelemek taslamalaryna ýaşyl maliýe goldawyny artdyrmaga höweslendiriň;Ösüş we syýasata gönükdirilen maliýe guramalaryna, bazarlaşma we kanunyň ýörelgelerine laýyklykda şäher gaz turbageçirijileri ýaly garrylyk we abatlaýyş taslamalaryna karz goldawyny artdyrmak üçin ýol görkeziň.Professional işewürlik bölümlerine bazara gönükdirilen usullary kabul etmek we korporatiw karz obligasiýalaryny we obligasiýalary maliýeleşdirmek üçin taslama girdeji belliklerini ulanmak üçin goldaw beriň.Infrastruktura pudagynda gozgalmaýan emläk maýa goýumlary trestleriniň (REITs) synag taslamalaryna ýüz tutmak üçin abatlamak we abatlamak meselesini ýerine ýetiren laýyk taslamalara goldaw berler..

(5) Salgytlary azaltmak we azaltmak syýasatlaryny durmuşa geçiriň.Localerli gazuw-agtaryş we abatlaýyş işleri, bag we ýaşyl meýdan öwezini dolmak we ş.m. üçin şäher gazlary ýaly köne turba torlarynyň durkuny täzelemek üçin jerime tölegleri alynmaýar we “çykdajylaryň öwezini dolmak” ýörelgesine laýyklykda töleg derejesini esasly kesgitleýär. "We degişli milli kadalara laýyklykda kär gurluşygy ýaly administratiw tölegleri azaltmak ýa-da azaltmak.Täzelenenden soň, gaz we beýleki turba torlaryna we hünär kärhanasyna ynanylan desgalaryň eýesi we işlemegi üçin jogapkär eýesi düzgünlere laýyklykda gowşurylandan soň ýüze çykan tehniki hyzmat we dolandyryş çykdajylaryny aýyryp biler.(Jogapkär bölümler: Welaýat Maliýe Bölümi, Welaýat Salgyt Býurosy, Welaýat Ösüş we Özgertmeler Geňeşi)

(6) Baha syýasatlaryny netijeli gowulandyrmak.Localerli ýerler, hökümet tarapyndan kesgitlenen bahalara we çykdajylara gözegçilik we gözden geçirmek çäreleriniň degişli düzgünlerine laýyklykda, şäher gazy ýaly köne turba torlaryny täzelemek üçin maýa goýum, tehniki hyzmat we howpsuzlyk çykdajylaryny tassyklamaly we degişli çykdajylar we çykdajylar nyrh çykdajylaryna goşulmalydyr.Çykdajylara gözegçilik we gözden geçirmek esasynda ýerli ykdysady ösüş derejesi we ulanyjylaryň elýeterliligi ýaly faktorlary hemmetaraplaýyn gözden geçiriň we degişli düzgünlere laýyklykda gaz, ýylylyk we suw üpjünçiliginiň bahalaryny öz wagtynda sazlaň;Düzedilmezlikden gelýän girdejiniň tapawudy öwezini dolmak üçin geljekki kadalaşdyryş sikline amortizasiýa edilip bilner.(Jogapkär bölüm: Welaýat Ösüş we Özgertmeler Geňeşi)

(7) Bazary dolandyrmagy we gözegçiligi güýçlendiriň.Allhli ýerler hünärli iş bölümleriniň gözegçiligini we dolandyrylyşyny güýçlendirmeli we hyzmat ediş kuwwatyny we hünärmen iş bölümleriniň derejesini ýokarlandyrmaly.Conditionserli şertlere esaslanyp, gaz biznes ygtyýarnamalaryny dolandyrmak, gaz biznes ygtyýarnamalaryny berk dolandyrmak, giriş şertlerini gowulandyrmak, çykyş mehanizmlerini döretmek we gaz kärhanalaryna gözegçiligi netijeli güýçlendirmek boýunça milli we welaýat düzgünlerini berk ýerine ýetiriň.Şäher gazy ýaly köne turba torlarynyň täzelenmegi we üýtgemegi bilen baglanyşykly önümleriň, enjamlaryň we enjamlaryň hiline gözegçiligi güýçlendiriň.Gaz kärhanalarynyň birleşmegini we üýtgedilip gurulmagyny goldaň we gaz bazarynyň giň gerimli we hünär taýdan ösmegine goldaw beriň.(Jogapkär bölüm: Welaýat ýaşaýyş jaý we şäher-oba ösüşi bölümi, welaýat bazaryna gözegçilik býurosy)

5. Guramaçylyk çäreleri

(1) Guramaçylyk ýolbaşçylygyny güýçlendirmek.Umumy ýagdaýa düşünmek üçin welaýat derejesinde iş mehanizmlerini döretmek we durmuşa geçirmek üçin şäherler we etraplar.Welaýat ingaşaýyş we şäher-oba ösüş müdirligi, degişli welaýat bölümleri bilen bilelikde bu işe gözegçilik etmekde we durmuşa geçirmekde gowy iş etmeli we welaýat ösüş we özgertmeler komissiýasy, welaýat maliýe bölümi we beýleki bölümler maliýe we syýasaty güýçlendirmeli degişli milli gaznalara goldaw we işjeň çalyşyň.Governmentserli hökümetler territorial jogapkärçiligini yhlas bilen ýerine ýetirmeli, şäher gazy ýaly köne turba torlarynyň täzelenmegini we üýtgedilmegini öňe sürmeli, dürli syýasatlary durmuşa geçirmeli we olary guramakda we durmuşa geçirmekde gowy iş etmeli.

(2) Umumy meýilnamalaşdyrmagy we utgaşdyrmagy güýçlendiriň.Localerli ýerler şäher dolandyryş (ýaşaýyş we şäher-oba gurluşyk) bölümleriniň ýolbaşçylygyndaky we köp bölümler bilen utgaşdyrylan we baglanyşdyrylan iş mehanizmini döretmeli, degişli bölümleriň, köçeleriň, jemgyýetleriň we hünärmen iş bölümleriniň jogapkärçiliginiň bölünişini aýdyňlaşdyrmaly, bilelikdäki güýç döretmeli işlemek, meseleleri derrew çözmek we adaty tejribeleri jemlemek we ýaýratmak.Köçeleriň we jemgyýetleriň roluny doly ýerine ýetiriň, jemgyýetiň ýaşaýjylarynyň komitetlerini, eýeler komitetlerini, emläk hukuklary bölümlerini, emläk hyzmatlary kärhanalaryny, ulanyjylary we ş.m. utgaşdyryň, aragatnaşyk we diskussiýa platformasyny guruň we köne zatlaryň täzelenmegine we üýtgemegine bilelikde goldaw beriň. şäher gazy ýaly turba torlary.

(3) Gözegçiligi we meýilnamany güýçlendirmek.Welaýat ingaşaýyş we şäher-oba ösüş müdirligi, degişli bölümler bilen bilelikde şäher gazy ýaly köne turba torlarynyň täzelenmegine gözegçiligi güýçlendirer we habarnamalar we iberiş ulgamyny, baha beriş we gözegçilik mehanizmini döreder.Citieshli şäherler we Siong'an Täze sebiti, öz ygtyýarlyklaryndaky etraplara (şäherlere, etraplara) gözegçilik we görkezmeleri güýçlendirmeli, degişli taslama meýilnamalaşdyryş, gözegçilik we höweslendiriş mehanizmlerini döretmeli we kämilleşdirmeli we ähli işleriň ýerine ýetirilmegini üpjün etmeli.

(4) Mahabat we ýol görkezmek üçin gowy iş ediň.Localerli ýerler syýasaty wagyz etmegi we düşündirişi güýçlendirmeli, radio we telewideniýeden, internetden we beýleki media platformalaryndan doly peýdalanyp, şäher gazy ýaly köne turba torlarynyň täzelenmeginiň we üýtgemeginiň ähmiýetini güýçli wagyz etmeli we sosial aladalara öz wagtynda jogap bermeli. tertibi.Esasy taslamalaryň we adaty ýagdaýlaryň köpçülige ýetirilmegini artdyrmak, jemgyýetiň ähli pudaklarynyň abatlaýyş işlerine düşünişini ýokarlandyrmak, halky abatlaýyş işlerine goldaw bermäge we oňa gatnaşmaga höweslendirmek, bilelikdäki gurluşyk, bilelikdäki dolandyryş we paýlaşma nusgasyny gurmak.


Iş wagty: Iýul-19-2023