Milli uglerod söwda bazarynyň geljekki tendensiýasynyň derňewi

7-nji iýulda, uglerod zyňyndylarynyň milli söwda bazary ahyrsoňy hemmeleriň gözünde resmi taýdan açyldy, bu Hytaýyň uglerodyň bitaraplygynyň esasy sebäbinde möhüm ädim ädildi.CDM mehanizminden başlap, welaýatda uglerod zyňyndylary söwdasynyň pilotyna, jedelleriň sorag edilmeginden başlap, aňyň oýanmagyna çenli ýigrimi ýyla golaý gözleg, ahyrsoňy geçmişi miras almak we geljegi ýagtylandyrmak üçin şu pursaty başdan geçirdi.Milli uglerod bazary bir hepdelik söwdany tamamlady we bu makalada uglerod bazarynyň ilkinji hepdesindäki işini hünär nukdaýnazaryndan düşündireris, bar bolan problemalary we geljekki ösüş tendensiýalaryny seljereris we çaklaýarys.(Çeşme: Ulareke-täk energiýa awtory: Wang Kang)

1. Milli uglerod söwda bazaryna bir hepde gözegçilik

7-nji iýulda, milli uglerod söwda bazarynyň açylyş güni 16,410 million tonna kwota sanaw sanawy baglaşyldy, dolanyşygy 2 million ýuana, ýapylyş bahasy bolsa 1,51 ýuana / tonna, açylyş bahasyndan 23,6% ýokarlandy, sessiýada iň ýokary baha 73.52 ýuana / tonna boldy.Günüň ýapylyş bahasy, senagat ylalaşygynyň 8-30 ýuana bolan çaklamasyndan birneme ýokarydy, ilkinji günde söwda mukdary hem garaşylýandan has ýokarydy we ilkinji günündäki görkezijiler pudak tarapyndan höweslendirildi.

Şeýle-de bolsa, birinji günde söwda mukdary esasan gözegçilik we emissiýa gözegçilik kärhanalaryndan gapyny tutmak üçin geldi, ikinji söwda gününden başlap, kwotanyň bahasy ýokarlanmagyny dowam etdirse-de, geleşigiň mukdary söwdanyň ilkinji güni bilen deňeşdirilende çynlakaý pese gaçdy, aşakdaky suratda we tablisada görkezilişi ýaly.

1-nji tablisa Milli uglerod zyňyndy söwda bazarynyň ilkinji hepdesiniň sanawy

61de420ee9a2a

61de420f22c85

61de420eaee51

2-nji surat Milli uglerod bazarynyň ilkinji hepdesinde söwda kwotasy

Häzirki tendensiýa görä, uglerod ätiýaçlyklarynyň garaşylýan bahasy sebäpli kömek pullarynyň bahasy durnukly we ýokarlanar diýlip garaşylýar, ýöne söwda likwidligi pes bolmagynda galýar.Ortaça gündelik söwda mukdary 30,4 tonna (indiki 2 günde ortaça söwda mukdary 2 esse) boýunça hasaplansa, ýyllyk geleşik dolanyşygy bary-ýogy <>% töweregi bolup, ýerine ýetirilende göwrüm artyp biler. döwür gelýär, ýöne ýyllyk dolanyşyk derejesi entek optimistik däl.

Ikinjiden, bar bolan esasy meseleler

Uglerod zyňyndylarynyň milli söwda bazarynyň gurluşyk işine we bazaryň ilkinji hepdesiniň netijelerine esaslanyp, häzirki uglerod bazarynda aşakdaky meseleler bolup biler:

Birinjiden, kömek pullaryny bermegiň häzirki usuly uglerod bazary söwdasynda bahalaryň durnuklylygyny we üznüksiz likwidligini deňleşdirmegi kynlaşdyrýar.Häzirki wagtda kwotalar mugt berilýär we kwotalaryň umumy mukdary, umumy söwda mehanizminde ýeterlikdir, sebäbi kwotalary almak üçin çykdajylar nola deňdir, üpjünçilik artykmaç bolansoň, uglerodyň bahasy aňsat düşüp biler poluň bahasy;Şeýle-de bolsa, uglerodyň bahasy garaşylýan dolandyryş ýa-da beýleki çäreler arkaly durnuklaşdyrylan bolsa, söwda mukdaryny hökmany suratda çäklendirer, ýagny bahasyna ýetip bolmajak zat.Uglerodyň bahasynyň yzygiderli ýokarlanmagyny hemmeler alkyşlasa-da, ünsi özüne çekmeli zat, likwidligiň ýeterlik däldigi, söwda mukdarynyň çynlakaý bolmazlygy we uglerodyň bahasyna goldawyň ýoklugy baradaky gizlin alada.

Ikinjiden, gatnaşýan guramalar we söwda görnüşleri ýeke.Häzirki wagtda milli uglerod bazaryna gatnaşyjylar zyňyndylara gözegçilik edýän kärhanalar bilen çäklenýärler we hünärmen uglerod aktiw kompaniýalary, maliýe guramalary we aýry-aýry maýadarlar häzirlikçe uglerod söwda bazaryna bilet alyp bilmeýärler, çaklamalar töwekgelçiligi azalsa-da, ýöne maýa göwrüminiň we bazar işjeňliginiň giňelmegine amatly däl.Gatnaşanlaryň tertibi, häzirki uglerod bazarynyň esasy wezipesiniň zyňyndylara gözegçilik edýän kärhanalaryň işindedigini we uzak möhletli likwidligi daşardan goldap bolmaýandygyny görkezýär.Шул

Üçünjiden, uglerod zyňyndylaryna gözegçilik we barlamak ulgamynyň gurluşygy gaty uzyn.Uglerod aktiwleri uglerod zyňyndylary maglumatlaryna esaslanýan wirtual baýlyklardyr we uglerod bazary beýleki bazarlara garanyňda has abstraktdyr we uglerod zyňyndylary baradaky maglumatlaryň hakykylygy, dolulygy we takyklygy uglerod bazarynyň ygtybarlylygynyň esasydyr.Energiýa maglumatlaryny we kämilliksiz sosial karz ulgamyny barlamagyň kynlygy şertnamanyň energiýa dolandyryşynyň ösmegine çynlakaý zyýan ýetirdi we Erdos ýokary tehnologiýaly materiallar kompaniýasy uglerod zyňyndy maglumatlary we beýleki meseleler barada ýalan habar berdi, bu bolsa yza süýşürilmeginiň sebäplerinden biridir milli uglerod bazarynyň açylmagy bilen, köp dürli energiýa sarp edilýän gurluşyk materiallarynyň, sementiň, himiýa senagatynyň we beýleki pudaklaryň gurulmagy, has çylşyrymly önümçilik prosesleri we bazara dürli görnüşli zyňyndylar, MRV-iň gowulaşmagy bilen göz öňüne getirmek mümkin. uglerod bazarynyň gurluşygynda ýeňip geçmek üçin uly kynçylyk bolar.

Dördünjiden, CCER aktiwleriniň degişli syýasaty düşnükli däl.CCER aktiwleriniň uglerod bazaryna girýän gatnaşygy çäkli bolsa-da, täze energiýa, paýlanan energiýa, tokaý uglerod liniýalary we beýleki degişli zatlar bilen ýakyndan gözegçilik edilýän uglerod zyňyndylaryny azaltmak taslamalarynyň daşky gurşaw gymmatyny görkezmek üçin baha signallarynyň iberilmegine aç-açan täsir edýär. partiýalar, şeýle hem has köp guramanyň uglerod bazaryna gatnaşmagy üçin girelge.Şeýle-de bolsa, CCER-iň açylyş sagatlary, bar bolan we işlenmedik taslamalaryň barlygy, ofset gatnaşygy we goldanýan taslamalaryň gerimi henizem düşnüksiz we jedelli, bu energiýa we elektrik energiýasynyň has giň gerimde ösmegine itergi berýän uglerod bazaryny çäklendirýär.

Üçünjiden, häsiýetler we tendensiýa derňewi

Aboveokardaky synlamalara we meseleleriň derňewine esaslanyp, uglerod zyňyndylarynyň milli bazary aşakdaky aýratynlyklary we ugurlary görkezer diýip hasaplaýarys:

(1) Milli uglerod bazarynyň gurluşygy çylşyrymly ulgam taslamasydyr

Birinjisi, ykdysady ösüş bilen daşky gurşawyň arasyndaky deňagramlylygy göz öňünde tutmakdyr.Ösüp barýan ýurt hökmünde Hytaýyň ykdysady ösüş meselesi henizem gaty agyr, bitaraplaşdyrmagyň iň ýokary derejesine ýetenimizden soň galan wagt bary-ýogy 30 ýyl, bu meseläniň kynlygy Günbatar ösen ýurtlaryňkydan has ýokary.Ösüş bilen uglerodyň bitaraplygynyň arasyndaky baglanyşygy deňagramlaşdyrmak we iň ýokary derejä gysga wagtda gözegçilik etmek soňraky zyýansyzlandyrmak üçin amatly şertleri döredip biler we “ilki gowşamak, soň bolsa berkitmek” geljek üçin kynçylyklary we töwekgelçilikleri goýmagy gaty ähtimal.

Ikinjisi, sebitleýin ösüş bilen senagat ösüşiniň arasyndaky deňsizlige garamak.Hytaýyň dürli sebitlerinde ykdysady we durmuş taýdan ösüş derejesi we çeşmeleriň berilmegi dürli-dürli bolýar we dürli şertlere görä dürli ýerlerde tertipli ýokarlanmak we zyýansyzlandyrmak, milli uglerod bazarynyň iş mehanizmini synap, Hytaýyň hakyky ýagdaýyna laýyk gelýär.Şonuň ýaly-da, dürli pudaklarda uglerodyň bahasyny götermek üçin dürli ukyplar bar we kwota bermek we uglerodyň bahasy mehanizmleri arkaly dürli pudaklaryň deňagramly ösüşini nädip ösdürip boljakdygyny hem göz öňünde tutmaly esasy mesele.

Üçünjisi, baha mehanizminiň çylşyrymlylygy.Makro we uzak möhletleýin nukdaýnazardan uglerodyň bahasy makroykdysadyýet, pudagyň umumy ösüşi we pes uglerod tehnologiýalarynyň ösüşi bilen kesgitlenýär we teoriýa boýunça uglerodyň bahasy energiýany tygşytlamagyň ortaça bahasyna deň bolmaly we tutuş jemgyýetde zyňyndylary azaltmak.Şeýle-de bolsa, mikro we ýakyn geljekde, kapiýa we söwda mehanizminde uglerodyň bahasy uglerod aktiwleriniň üpjünçiligi we islegi bilen kesgitlenýär we halkara tejribesi, söwda we söwda usulynyň ýerlikli däldigini görkezýär. uglerodyň bahasynyň uly üýtgemegine sebäp bolýar.

Dördünjisi, maglumatlar ulgamynyň çylşyrymlylygy.Energiýa maglumatlary uglerod hasaba alnyşynyň iň möhüm maglumat çeşmesidir, sebäbi dürli energiýa üpjün ediji guramalar birneme garaşsyz, hökümet, döwlet edaralary, energiýa maglumatlary ele alýan kärhanalar doly we takyk däl, doly kalibrli energiýa maglumatlary ýygnamak, sortlamak gaty kyn, taryhy uglerod zyňyndylary bazasy ýok, kwotanyň umumy kesgitlenmegini we kärhananyň kwotalaryny paýlamagy we hökümetiň makro gözegçiligini goldamak kyn, uglerodyň zyňyndylaryna gözegçilik ulgamynyň berk ulgamyny döretmek uzak möhletleýin tagallalary talap edýär.

(2) Milli uglerod bazary uzak wagtlap gowulaşar

Enterprisesurduň kärhanalara düşýän ýüküni azaltmak üçin energiýa we elektrik energiýasynyň çykdajylaryny yzygiderli azaltmagy bilen baglylykda, Hytaýyň uglerod bahalarynyň gaty ýokary bolmajakdygyny kesgitleýän uglerodyň bahalaryny kärhanalara ugrukdyrmak üçin giňişligiň hem çäklidigine garaşylýar. Uglerod çykmazdan ozal uglerod bazarynyň esasy roly, esasan, bazar mehanizmini gowulandyrmakdyr.Hökümet bilen kärhanalaryň, merkezi we ýerli hökümetleriň arasyndaky oýun kwotalaryň bölünip berilmegine getirer, paýlamak usuly henizem mugt bolar we uglerodyň ortaça bahasy pes derejede işlär (uglerodyň bahasyna garaşylýar) geljek döwrüň köpüsi üçin 50-80 ýuana / tonna aralygynda galar we ýerine ýetiriş möhleti gysga wagtda 100 ýuana / tonna çenli ýokarlanyp biler, emma Europeanewropanyň uglerod bazaryna we energiýa geçiş islegine görä henizem pes).Ora-da ýokary uglerodyň bahasy, ýöne çynlakaý likwidligiň ýoklugyny görkezýär.

Bu ýagdaýda uglerod bazarynyň durnukly energiýa geçişini öňe sürmekde täsiri aýdyň däl, häzirki kömek bahasy öňki çaklamadan has ýokary bolsa-da, umumy bahasy Europeewropa we beýleki uglerod bazar bahalary bilen deňeşdirilende henizem pes. Amerikanyň Birleşen Ştatlary, bir kWt sagatda kömür güýjüniň bahasy 0,04 ýuana / kWt (800 kWt sagatda ýylylyk güýjüniň çykarylyşyna görä) goşuldy. Belli bir täsir edýän ýaly görünýän uglerod dioksidi (kömürturşy gazy), uglerodyň bahasynyň bu bölegi diňe artýan kwotalara goşular, artýan üýtgemeleri öňe sürmekde belli bir roly bar, ýöne paýnamanyň üýtgemeginiň roly kwotalaryň üznüksiz berkidilmegine baglydyr.

Şol bir wagtyň özünde, pes likwidlilik maliýe bazaryndaky uglerod aktiwleriniň bahalandyrylmagyna täsir eder, sebäbi likwid aktiwleriň likwidligi pes we gymmaty bahalandyrylanda arzanladylar, şeýlelik bilen uglerod bazarynyň ösüşine täsir eder.Liquidaramaz likwidlik, CCER aktiwleriniň ösmegine we söwdasyna hem amatly däl, eger ýyllyk uglerod bazaryndaky dolanyşyk derejesi CCER ofset arzanladyşyndan pes bolsa, bu CCER-iň gymmatyny görkezmek üçin uglerod bazaryna doly girip bilmejekdigini we bahasynyň boljakdygyny aňladýar. baglanyşykly taslamalaryň ösüşine täsir edip, berk basylmaly.

(3) Milli uglerod bazaryny giňeltmek we önümleri gowulandyrmak bir wagtda amala aşyrylar

Wagtyň geçmegi bilen milli uglerod bazary kem-kemden ýeňip geçer.Öňümizdäki 2-3 ýylda sekiz sany esasy pudak tertipli goşular, umumy kwotanyň ýylda 80-90 milliard tonna çenli artmagyna garaşylýar, goşulan kärhanalaryň sany 7-8,4000-e ýeter we umumy uglerod bahasy, häzirki uglerodyň bahasyna görä 5000 - <> ýeter.Uglerod dolandyryş ulgamynyň we hünärmen zehinler toparynyň kämilleşmegi bilen uglerod aktiwleri diňe öndürijilik üçin ulanylmaz we bar bolan uglerod baýlyklaryny maliýe innowasiýalary arkaly janlandyrmak islegi has güýçli bolar, şol sanda uglerod öňe, uglerod çalşygy ýaly maliýe hyzmatlary. uglerod görnüşi, uglerod kärendesi, uglerod baglanyşyklary, uglerod aktiwlerini howpsuzlandyrmak we uglerod gaznalary.

CCER aktiwleriniň ýylyň ahyryna uglerod bazaryna girmegine garaşylýar we korporatiw ylalaşyk serişdeleri kämilleşdiriler we uglerod bazaryndan bahalary täze energiýa, toplumlaýyn energiýa hyzmatlary we beýleki pudaklara geçirmek mehanizmi kämilleşdiriler.Geljekde uglerod aktiw kompaniýalary, maliýe guramalary we aýry-aýry maýadarlar uglerod söwda bazaryna tertipli girip, uglerod bazaryna has köp dürli gatnaşyjylary, kapitalyň jemleniş effektlerini we ýuwaş-ýuwaşdan işjeň bazarlary ösdürip bilerler we şeýlelik bilen haýal pozitiw emele getirerler. aýlaw.


Iş wagty: Iýul-19-2023